Módosulnak a földügyi szabályok

Az Országgyűlés 2022. december 7-én elfogadta az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1846. számú törvényjavaslatot. Ennek keretében módosul a Földforgalmi törvény és a Fétv. is. A MOSZ által kezdeményezett két alapvető változtatás közül az egyik, hogy a társas vállalkozások dolgozói és tulajdonosai korlátozások nélkül engedhessék át a földhasználatot haszonbérlet jogcímen, olyan társas vállalkozásnak, amellyel munkaviszonyban állnak vagy 25% alatti tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek. A másik, hogy a jogi személyek is vásárolhassanak termőföldet, illetve a földhasználatot 20 évnél hosszabb időtartamra emeljék az állattartók, az öntözésfejlesztők részére. Sajnos a MOSZ mindkét kezdeményezését elutasították, ugyanakkor számos problémamegoldó javalatunkat elfogadták. Az új rendelkezések többsége, néhány kivételtől eltekintve 2023 január 1-től lép hatályba. A törvény kihirdetését követően az alábbi változások várhatóak a földügyi szabályozásban.

Bővebben ...

Állami tulajdonba kerülő földek

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatinak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény   alapján a földhivataloknál folyamatban van a földnek minősülő ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése. Ha a földhivatal a tulajdon rendezési eljárás során megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosa nem bezonosítható, akkor az erről szóló döntés véglegessé válást követő 60. napon, az ingatlan a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.  Az állam tulajdonszerzése az ingatlant terhelő, illetve ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem érinti.

Bővebben ...

Jogtalan volt a haszonélvezeti jogok törlése

2014-ben végrehajtott haszonélvezeti jog törlése. A Bíróság kötelezte ítéletében a Magyar Államot az eredeti állapot helyreállítására. Az Országgyűlés 2021 decemberében elfogadott agrársaláta tör-vénnyel ezt a jogi helyzetet is rendezte azzal, hogy a Fétv. XVIII. fejezetében meghatározta a törölt haszonélvezeti jog helyreállításának és a jogosultakat megillető kompenzációs eljárás szabályait.

Bővebben ...

Változások a földforgalmi szabályozásban

A Magyar Közlönyben 2021. december 22-én hirdették ki a 2021. évi CL. törvényt, az úgynevezett agrársaláta törvényt, amely 17 agrártárgyú törvény módosításáról rendelkezik és amely módosítja a földszabályozá-si törvényeket (Földforgalmi tv., Fétv., NFA tv., Foktftv.,) is. Az agrársaláta törvény számos a MOSZ által is kezdeményezett földszabályozással is kapcsolatos problémát rendez. Ugyanak-kor olyan intézkedéseket is bevezet, ame-lyek tovább nehezítik a földtulajdon, illetve a földhasználat megszerezhetőségét. Összefoglalva a következő változásokat hozta az agrársaláta törvény a földszabá-lyozásban 2022. január 1-je után.

Bővebben ...