A földforgalmi törvények alkotmányossági vizsgálatá-nak margójára.

A MOSZ értékelése szerint a földforgalmi törvények rontják a magyar mezőgazdaság versenyképességét. Emellett a MOSZ alaptörvény-ellenesnek is tartja a földforgalmi törvényeket, mivel azok súlyosan sértik a földtulajdonosok és a földhasználók alapvető jogait és érdekeit. Az ország törvényei ugyanakkor kizárják annak a lehetőségét, hogy az alaptörvény-ellenesség kérdésében az érdekképviselet közvetlenül az Alkotmánybírósághoz forduljon. Arra azonban – szűk körben - van jogi lehetőségünk, hogy az Alapvető Jogok Biztosánál kezdeményezzünk vizsgálatot alkotmányos aggályaink megalapozottságát illetően. Ezt – a Földforgalmi törvény januári módosításai kapcsán – meg is tettük. 2019. január 29-én az ombudsmanhoz fordultunk, és kértük, hogy kezdeményezze a Földforgalmi törvény valamint a Fétv. több rendelkezésének alkotmánybírósági megsemmisítését.

 

Bővebben ...

A „kimért” föld birtokba vételéről

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a kimérést kérőket igen részletesen tájékoztatni kell jogaikról és kötelezettségeikről. Ennek során fel kell hívni a kérelmezők figyelmét arra, hogy a megosztási eljárás nem szünteti meg a fennálló földhasználati szerződést. A kérelmező arról is tájékoztatást kap, hogy az újonnan kialakítandó földrészlet új helyrajzi száma, területi változása miatt a földhasználati szerződés módosul, ezért javasolt gondoskodni a földhasználati szerződés módosításáról és járási hivatalhoz történő bejelentéséről. Felhívják a figyelmét arra is, hogy milyen esetben és módon [2013. évi CCXII. törvény 60. § (1) bekezdése] mondható fel a haszonbérleti szerződés.

Bővebben ...

A MOSZ az adatvédelmi biztoshoz fordult

A MOSZ Dr. Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordult azzal a kéréssel,hogy kezdeményezze a földforgalmi törvény és a Fétv. módosítását, mivel álláspon-tunk szerint e törvények 2019. január 11-én hatályba lépett módosításának több rendelkezése sérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az általános adatvédelmi rendeletben [(EU) 2016/679] foglalt előírásokat, továbbá a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó alapelveket (pl. jogszerűség, célhoz kötöttség, korlátozott ideig történő tárolhatóság, stb.).

Bővebben ...

A nemzeti birtokrendezésről

A kormány 2019. évi tavaszi törvényalkotási programja nem tartalmaz semmiféle előterjesztést a földügyekkel kapcsolatban.A miniszter ugyan folyamatosan hangoztatta az osztatlan közös tulajdon felszámolásának az igényét, de sem ez, sem pedig bármilyen más elnevezésű törvény rövid időn belül való elfogadása nem volt napirenden.

Bővebben ...