A földügyi tárgyú rendeletek módosításai

Májusban jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 71. számában a földügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 170/2023. (V.12.) Korm. rendelet (,,rendeleti saláta”), amely több földszabályozást érintő végrehajtási rendeletet is érintett. A ,,rendeleti saláta” keretében módosított jogszabályok és azok legfontosabb rendelkezései a következők voltak:  

 

 

 

1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet

 

Az ingatlanügyi hatóság bejelentés hiányában akkor vezeti át hivatalból a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásba a változásokat, ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület elhelyezkedése és mértéke az adatváltozást követően nem változik.

Az ingatlanügyi hatóság akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását hatóság által jóváhagyott földhasználati szerződés esetében, ha a a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló földhasználati szerződés közös megegyezéssel történő megszűnést is tartalmazza.

 

Ha a használat felmondással szűnik meg a felmondást elfogadó nyilatkozat hiányában, a törlési-bejelentési adatlaphoz nem kell a jogerős bírói ítéletet mellékelni, ilyen esetben elegendő lesz az írásbeli felmondás közlését igazolni, a kérelem benyújtását megelőzően legalább 30 nappal közölt igazolással.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet

 

Jelenleg is folyamatban van a 10 hektárnál nagyobb állami földek árverés útján történő értékesítése.  Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterületet hirdetnek meg, több ütemben.

A ,,rendeleti saláta” módosította az árverés szabályait és ezeket az új szabályokat már a jelenleg zajló árverés során is alkalmazni kell.  Az árverés szabályaiban a legfontosabb változás, hogy az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen van lehetőség, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kell az árverésre. Aki árverezőként is regisztrál és elővásárlási jogát is gyakorolni kívánja, árverezőként és elővásárlóként is szükséges regisztrálnia. 

A regisztráció során a földszerzéshez és az elővásárlási jog gyakorlásának igazolásához szükséges okiratokat a regisztrálóknak (akár árverező, akár elővásárlási joggyakorló, vagy mindkettő) hiánytalanul, a hirdetményben meghatározott módon, megfelelően hitelesítve kell benyújtani a kormányhivatal részére. Az okiratok hiánytalan benyújtása az árverésen részt vevő felelőssége.

A nyertes árverezőnek vagy elővásárlásra jogosultnak 8 munkanapon belül kell szerződéskötés érdekében a hirdetményben előírt módon a Nemzeti Földügyi központnál (NFK) jelentkezni. Aki a jogügylettől az árverezést követően visszalép, elveszíti a befizetett biztosítékot és felel a szerződéskötés meghiúsulásából származó károkért, továbbá viseli az NFK ebből fakadó költségeit is. 

Ugyanakkor érvénytelen a pályázat, ha az NFK-val szemben 60 napot meghaladó lejárt tartozása van a pályázónak.

3. Az elővásárlási és ellőhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet

 

A Korm. rendelet alapvetően kétféle kérelem típust vezet be az adásvételi és haszonbérleti szerződések esetében egyaránt. Az egyik a hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződések esetében hatósági jóváhagyás iránti kérelem, amelyet a föld fekvése szerinti földhivatalokhoz kell benyújtani. A másik a jóváhagyáshoz nem kötött közzétételi kérelem, amelyet a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a szerződéseket is a jogszabályban (Fétv. és Korm. rendelet) meghatározott módon és számban. A kérelmek adatartalmát a Korm. rendelet mellékletei határozzák meg.  

 

A Korm. rendelet szerint a hatósági jóváhagyási kérelem visszavonását a földhivataloknál, a közzétételi kérelem visszavonását a jegyzőnél kell írásban bejelenteni. Ha a kérelem visszavonásáról szóló nyilatkozat a szerződés kormányzati portálon való közzétételét követően érkezik be, vagy a hatósági jóváhagyás iránti kérelem visszavonásáról az eladó a jegyzőnél nyilatkozik, a visszavonásnak joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg. 

 

A jegyzőnek a korábbi 15 nap helyett 8 napon belül kell a szerződés anonimizálását elvégezni és közzététel céljából megküldeni a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek.

 

4. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII.23.) Korm. rendelet

 

Az osztóprogrammal a megosztásról készített térképvázlatot és területkimutatást meg kell küldeni az érintett hatóság részére abban az esetben, ha az érintett földrészlet tulajdoni lapján jogi jelleg van feljegyezve és az osztóprogram számára a tovább jegyzéshez szükséges adatokat nem tudja biztosítani. Az érintett hatóságnak meg kell jelölni, hogy a jogi jelleg a megosztás során keletkező ingatlanok közül melyeket érint, ha ezt elmulasztja a jogi jelleget valamennyi új ingatlanra át kell jegyezni.

 

Amennyiben bekebelezésre kerül sor és a bekebelezéssel értesített tulajdonostárs értékbecslési szakvélemény készítését kéri, az elkészült értékbecslési szakvéleményt nyilatkozat megtételét követő 30 napon belül a kezdeményező tulajdonostárs részére meg kell küldeni.

 

Készítette:       dr. Kovács Róbert