Jogtalan volt a haszonélvezeti jogok törlése

2014-ben végrehajtott haszonélvezeti jog törlése. A Bíróság kötelezte ítéletében a Magyar Államot az eredeti állapot helyreállítására. Az Országgyűlés 2021 decemberében elfogadott agrársaláta tör-vénnyel ezt a jogi helyzetet is rendezte azzal, hogy a Fétv. XVIII. fejezetében meghatározta a törölt haszonélvezeti jog helyreállításának és a jogosultakat megillető kompenzációs eljárás szabályait.

 

Alapvetően két féle eljárás folytatható le: az egyik, ha az eredeti állapot helyreállítható, azaz a törölt haszonélvezeti jog vissza-jegyezhető a másik, ha az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, azaz nincs mód a törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésére.

a) Az eredeti állapot helyreállítható

A visszajegyezhetőség vizsgálatára, valamint a kompenzációs eljárás iránti kérelmet törölt haszonélvező vagy jogutódja nyújt-hatja be. A kérelmeket az Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) honlapján közzétett formanyomtatványon kell be-nyújtani. Az NFK 2022. július 31-ig értesítést küld a törölt haszonélvezők, illetve jogutódjaik részére. Az értesítést az NFK honlapján is közzé kell tenni 2023. február 28-ig.

A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás iránti kérelem 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha kérték a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását, a kompenzációs eljárás iránti kérelem a visszajegy-zés átvezetésére irányuló lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül nyújt-ható be. Ha nem kérték a visszajegyezhető-ség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatá-sát, a kompenzációs eljárás iránti kérelem 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az NFK jogosult megvizsgálni, hogy a visszajegyzésnek van-e akadálya, ha nincs köteles intézkedni a visszajegyzésről. Amennyiben a visszajegyzéssel érintett földrészletre használati jogviszony van ezt a visszajegyzés ténye nem érintheti. A változás csupán annyi, hogy a jövőben a bérle-ti díjra a haszonélvezeti jog jogosultja lesz.

A törvényjavaslat intézkedik arra nézve is, hogy a törlés és az újbóli bejegyzés között eltelt időre az érintetteknek kompenzáció jár.

A kompenzáció számítás módja:

A kompenzáció számítás alapja egyrészről az ingatlan haszonélvezeti jog törléskori forgalmi értékének 1/20-a, amely nem veszi figyelembe az ingatlanárak elmúlt években bekövetkezett áremelkedését. Amennyiben a haszonélvezeti jog vissza-jegyzésére nem került sor, a kompenzáció mértéke a haszonélvező törléskori életkorához rendelt súlyozott érték. A jogszabály ezt a súlyozott értéket, egy 65 éves személy esetében 5-szörös értékben, míg egy 25 éves személy esetében 15-szörös értékben határozza meg határozatlan időre szóló ha-szonélvezeti jog törlése esetén.

A határozott időre alapított haszonélvezeti jog esetében a kompenzáció mértéke természetes személy esetében az egyévi érték szorozva a haszonélvezeti jog időtartamából a törlést követően még hátralévő évek számával, de legfeljebb az egyévi érték életkortól függően 5 vagy 15-szöröse.

Jogi személy esetében kompenzáció mértéke, az egyévi érték szorozva a haszonélvezeti jog időtartamából a törlést követően még hátralévő évek számával, de legfeljebb az egyévi érték 15-szöröse.

A kompenzáció összegétől igazolási kérelem alapján el lehet térni a jogszabályban meghatározott indokok alapján. Itt azonban vannak olyan indokok, amelyek értéknövelő tényezőként nehezen értelmezhetőek. Pl: művelést gátló tereptárgyak, szokásost meghaladó fagy-, jég-, vadkár.

b) Az eredti állapot nem jegyezhető vissza

A törvényjavaslat szabályozza azt az objektív esetet amikor visszajegyzésre nincs mód, mert a tulajdont jóhiszemű harmadik személy szerezte meg vagy egyéb jogi akadály áll fenn. A törvényjavaslat rosszhiszeműnek minősíti a személyt főszabály szerint, ha tulajdonos tulajdonjoga 2018. március 6. napja után kötött szerződés alapján keletkezett. Ezt az NFK állapítja meg amely ellen jogorvoslati jog biztosított.

Amennyiben a visszajegyzésre van lehetőség akkor legfeljebb 15 évre az életkor függvényében degresszív módon 5-15 év között jegyzik vissza a haszonélvezeti jo-got. A jogi személy részére 15 évre kell visszajegyezni. A kompenzáció számítás a korábban leírtak alapján történik.

Az elfogadott kompenzációs szabályok rendkívüli mértékben aránytalanok és alkotmányosan aggályosak. Az a rendelkezés, hogy legfeljebb 15 évre jegyezhető vissza az életkor függvényében egy élet-hosszig tartó haszonélvezeti jog több mint életszerűtlen. E szerint a 25 éves magán-személy, akinek a haszonélvezeti jogát jog-ellenesen törölték legfeljebb 40 éves koráig szerzi vissza a haszonélvezeti jogosultságát. Még abszurdabb a szabályozás a 65 év felettiek esetében. Ilyen esetben, ha az eredeti állapot visszaállítására nincs mód ak-kor összesen 5 év kompenzációra lesz jogosult. A jogi személyek esetében a kompenzációs szabályozás még abszurdabb, hiszen azt vélelmezi, hogy egy jogszerűen működő és gazdálkodó jogi személyiség 2014-től számított 15 éven belül megszűnik.

Készítette:      dr. Kovács Róbert