Módosult a földforgalmi törvény

Egy éven belül már kétszer módosult a kétharmados földforgalmi törvény miután az Országgyűlés júniusban elfogadta, a földforgalmi szabályozást is érintő 2023. évi XLIV. számú agrársaláta törvényt. Az elfogadott agrársaláta törvény földforgalmi szabályait érintő változások 2023. július 1-jén léptek hatályba.

 

A földtörvény módosítása megszűnteti az Agrárkamara hatáskörébe utalt, helyben szokásos átlagos forgalmi értékre vonatkozó közzétételi kötelezettséget. Ezzel a jogalkotó lényegében visszavonta, a sajtóban csak ,,ársapkaként” nevezett rendelkezést és ezzel egyidejűleg egy korábbi szabályt vezetett be újra, amely szerint

a föld ügylet szerinti ellenértéke akkor lesz arányos, ha az ellenérték alapos indok nélkül nem haladja meg, az indexállással meghatározott 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességet.

 Változtak az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemeire vonatkozó szabályok

 Amennyiben a szerződő felek nem forintban határozták meg a vételárat, hanem valamilyen külföldi pénznemben, akkor a vételárat a szerződésben forintban is fel kell tüntetni majd. Ez nem jelenti azt, hogy a föld ellenértékét kizárólag forintban lehetne teljesíteni, ilyen esetben a vételár forintban, illetve a szerződő felek választása szerinti külföldi pénznemben is teljesíthető.

Egybefoglalt adásvétel esetén vagy ha a szerződés valamilyen ültetvényt vagy felépítményt is tartalmaz, kötelező lesz külön-külön is feltüntetni és meghatározni azok ellenértékét a szerződésben.

Az elővásárlási jogra vonatkozó változások

Változik az elővásárlási sorrend is, a helyben lakó szomszéd ismét megelőzi a kiemelt földműveseket így az állattartót, vetőmag-előállítót, vagy ökológiai gazdálkodót.

Kibővül az elővásárlástól mentes esetek köre. Az új rendelkezés szerint az elővásárlásra jogosult nem gyakorolhatja jogosultságát abban az esetben sem, ha a földet vásárló földműves, az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától legfeljebb 20 kilométer távolságra lévő településen, legalább három éve életvitelszerű lakáshasználat helyével vagy mezőgazdasági üzemközponttal és első 10 hektár földjét szerzi meg. A korábbi földszerzésbe bármilyen jogcímen történő földszerzést be kell számolni, így azt a földet is, amely már nincs a tulajdonában.

Azonos ranghelyen lévő elővásárlási jogosulti csoporton belül, az elővásárlási ranghelyet eldöntő, földműves családi mezőgazdasági társaság (CSMT) vagy őstermelők családi gazdaságában (ŐCSG) lévő tagsági viszony csak abban az esetben fogadható el, ha ez a tagság legalább egy éve fennáll

Eljárási szabályokat érintő módosítások

Adásvétel esetén a hirdetményi úton való közzététel, azaz a kifüggesztés időtartama 30 napra csökken.

A birtokpolitikai elvek érvényesítése érdekében, a vizsgált személy esetén a helyi földbizottságok birtokméret szempontjából azt is vizsgálhatják majd, hogy az elővásárlásra jogosultak birtokmérete, valamint a település átlagos birtokmérete között mekkora nagyságrendbeli különbség van.  Ez alapján a kisebb gazdaságokat kell majd előnyben részesíteni.

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog jogosultja az elfogadó nyilatkozatot legkésőbb a kifüggesztés végéig vonhatja vissza. Az erről szóló jognyilatkozatot a jegyzőhöz kell benyújtani. 

A kizárólagos tulajdonban lévő föld esetében a földet használó ajánlatát akkor is elfogadottnak kell tekinteni, ha a haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vagy új haszonbérleti szerződés megkötésére irányuló ajánlat közlése, azért hiúsult meg, mert a földtulajdonos lakcíme ismeretlen és a ,,címzett elköltözött” vagy ,,címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza az ajánlat kézbesítéséről szóló tértivevény.

Végezetül a jövőben jóváhagyás nélkül a cégtulajdonos akkor engedheti át a földhasználatot a termelőszervezet javára, ha a cégtulajdonos legalább 25%-ban tulajdonos és természetes személy. Ebben az a változás, hogy kizárólag csak a természetes személy cégtulajdonos engedheti át a használatot jóváhagyás nélkül, ezzel szemben korábban a jogi személy is átengedhette. 

Készítette:       dr. Kovács Róbert