AKI tanulmány a mezőgazdasági költségszerkezetről

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet friss kiadványában a tesztüzemi rendszer alapján bemutatja, hogy a 2016-os adatok alapján hogyan épült fel a vizsgált növény és állatágazatokban a költségek szerkezete. A kiadványban a főbb gabonákról, ipari növényekről, tömegtakarmány-növényekről, kertészeti kultúrákról, szarvasmarha, sertés, és baromfitenyésztésről közöltek adatokat.

 

A 2010 után az üzemosztályozási rendszer a Standard Fedezeti Hozzájárulás helyett a Standard Termelési Értéket (STÉ) veszi alapul. A vizsgált évben a tesztüzemi rendszer 110e gazdaságot reprezentál, amelyek a regisztrált gazdaságok által használt földterület 95%-át művelték, és az összes STÉ 93%-át állították elő. A termelési irány besorolások aszerint történnek, hogy a vizsgált üzemeknek az összes STÉ-jüknek legalább 2/3-át az adott tevékenységből kell nyerniük. A költségek besorolásának rendszere az EU módszertanát követi.

 

 

3. táblázat: A napraforgó és a repcetermelés költség és jövedelemhelyzete

 

A kiadvány az általa bemutatott növénykultúrákról és állattenyésztési ágazatokról 84 mellékleten keresztül elemzi a költségnemeket és eredményeket ágazatok és évjáratok szerint. Hasonlóan a 4. táblázatban látható módhoz, ami a búzatermelés adatait tartalmazza a 2016-os évről.

4. táblázat: A búzatermelés költségnemenkénti felosztása és eredménye

Az állattenyésztési ágazatok közül a tejelő tehenészeteket, húsmarhatartókat, juhászatokat, sertéstartókat és baromfitartókat vizsgálta a tanulmány.  Az adatokra alapozva a tejelő tehenészetek és a sertéstartó egységek költség és jövedelemszerkezete a következő ábrákon látható módon épültek föl a megfigyelt években.

5. táblázat: A tejelő tehéntartás költség- és jövedelemhelyzete 2014-2016

3. ábra: A tejelő tehéntartás költségszerkezete, 2016

6. táblázat: A kocatartás és a sertéshízlalás költség- és jövedelemszerkezete, 2014-2016

4. ábra: A sertéshízlalás és a kocatartás költségszerkezete, 2016

A költségnemeket és eredményeket megbontva, a tanulmány mellékleteiben elemezheti az érdeklődő az alábbi címen:

http://repo.aki.gov.hu/3197/