Megjelent a vendégmunkások foglalkoztatásáról szóló törvény

A Magyar Közlöny 2023. évi 91. számában kihirdetésre került a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló 2023. évi L. törvény.

 A törvény szerint Magyarország a  vendégmunkás számára az  e  törvényben foglaltak szerint biztosítja a  munkavállalás céljából történő száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó beutazás és tartózkodás jogát, ha a vendégmunkás foglalkoztatására az e törvény szerinti foglalkoztató javára vagy irányítása alatt, ellenérték fejében kerül sor. Melyek ennek a  fontosabb szabályai?

 I. Fogalmak:

Foglalkoztatás: bármely munka- vagy foglalkoztatási formát magában foglaló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján történő, az e törvény szerinti foglalkoztató javára vagy irányítása alatt, ellenérték fejében végzett tevékenység.

Foglalkoztató: a kedvezményes foglalkoztató és a minősített kölcsönbeadó.

Kedvezményes foglalkoztató: a) a Kormánnyal érvényes stratégiai partnerségi megállapodással rendelkező foglalkoztató, b) az a foglalkoztató, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházást valósít meg, c) az a  foglalkoztató, amely a  Kiemelt Exportőr Partnerségi Program keretében partnerségi megállapodással rendelkezik.

Minősített kölcsönbeadó: a  minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről szóló 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet szerinti minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban szereplő foglalkoztató.

Vendégmunkás: munkavállalás céljából Magyarországra érkező és Magyarországon az  e  törvényben meghatározott feltételek és foglalkoztató által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott, Magyarországgal nem szomszédos, Európai Gazdasági Térségen kívüli, az  5.  § c)  pontja alapján meghatározott harmadik ország állampolgára.

III. A Magyarországon történő tartózkodás és munkavállalás feltételei

Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás céljából az a vendégmunkás utazhat be, illetve kilencven napot meghaladó időtartamig az a vendégmunkás tartózkodhat Magyarország területén, aki

a) rendelkezik érvényes úti okmánnyal,

b) rendelkezik érvényes tartózkodási engedély átvételére jogosító vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, vagy Magyarország területén egyébként jogszerűen tartózkodik,

c) rendelkezik a vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges engedéllyel,

d) igazolja beutazása és tartózkodása célját,

e) Magyarország területén rendelkezik szálláshellyel,

f) tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel,

g) az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,

h) nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt, illetve beutazása vagy tartózkodása nem veszélyezteti Magyarország közrendjét, közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekét és

i) nem áll beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt.

Az a vendégmunkás, aki Magyarország területén jogszerűen tartózkodik, mentesül az (1) bekezdés c)–g) pontjában foglalt feltételek igazolása alól.

A vendégmunkás munkavállalás céljából történő Magyarországon való tartózkodása abban az  esetben engedélyezhető, ha

a) a tartózkodási engedély kiadásával a  Magyarországon foglalkoztatott vendégmunkások összlétszáma nem haladja meg a  Magyarországon foglalkoztatható vendégmunkásoknak a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által – a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszterrel egyetértésben – évente meghatározott összlétszámát,

b) a munkavállalás olyan foglalkozásban történik, amelyet a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszterrel egyetértésben – nem zár ki,

c) a vendégmunkás a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter által – a  Védelmi Tanács előzetes állásfoglalására tekintettel – kiadott rendeletben meghatározott, Magyarországgal nem szomszédos, Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik ország állampolgára,

d) a tartózkodási engedély kiadásával a  c)  pont szerinti országból érkező, Magyarországon foglalkoztatott vendégmunkások létszáma nem haladja meg az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter által – a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott, a c) pont szerinti országból érkező, Magyarországon évente foglalkoztatható vendégmunkások létszámát, és

e) a vendégmunkás foglalkoztatója az e törvény szerinti foglalkoztatónak minősül.

III. Az engedély kiadására és meghosszabbítására vonatkozó szabályok

Az  e  törvény alapján munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedély (a továbbiakban: vendégmunkástartózkodási engedély) száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó, de legfeljebb két év határozott időtartamú tartózkodásra jogosít Magyarország területén.

A vendégmunkás-tartózkodási engedély legfeljebb egy évvel, kizárólag az e törvény szerinti munkavállalás céljából hosszabbítható meg azzal, hogy a  vendégmunkás-tartózkodási engedély az  e  törvény szerinti első kiadásától számított három évet meghaladó időtartamra nem hosszabbítható meg.

A vendégmunkás-tartózkodási engedély érvényessége alatt és annak lejártát követően más jogcímen tartózkodási engedély kiadása belföldön nem kérelmezhető.

A  vendégmunkás harmadik országbeli állampolgár családtagja részére családi kapcsolatra hivatkozással tartózkodási engedély nem állítható ki.

A vendégmunkás nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt.

 

IV. Záró rendelkezések

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a vendégmunkások magyarországi beutazásával, tartózkodásával és foglalkoztatásával kapcsolatos részletszabályokat.

Felhatalmazást kap a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg

a) a Magyarországon évente foglalkoztatható vendégmunkások összlétszámát,

b) azokat a foglalkozásokat, amelyekben vendégmunkás Magyarországon nem foglalkoztatható.

Felhatalmazást kap a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásért felelős miniszter – az  5.  § c)  pontjában foglaltakra tekintettel – hogy rendeletben határozza meg azon Magyarországgal nem szomszédos, Európai Gazdasági Térségen kívüli országok listáját, ahonnan vendégmunkás e  törvényben foglaltak szerint foglalkoztatható.

Felhatalmazást kap az  idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, hogy a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg a  Magyarországgal nem szomszédos, Európai Gazdasági Térségen kívüli országonként azon vendégmunkások létszámát, akik Magyarországon évente foglalkoztathatóak.

A törvény 2023. november 1-jén lép hatályba.

További részlet szabályok a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló 2023. évi L. törvényben. Illetve a várhatóan ősszel megjelenő rendeletekben.

 

 

Budapest, 2023. 06. 27.

 

Csizmadia Máté