Partnerségi Megállapodás

Magyarország 2021. december 30-án hiva-talosan is benyújtotta a 2021-2027-es programozási időszak Partnerségi Megállapodását az Európai Bizottság felé.

 

A 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás (PM) rögzíti, hogy az Unió többéves pénzügyi keretéből (MFF) Ma-gyarországra érkező kohéziós forrásokat milyen fejlesztésekre fordítja az ország. A PM a következő pénzügyi Alapok ma-gyarországi felhasználásának keretdoku-mentuma: Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap+, Kohéziós Alap, Igazságos Átmenet Alap, Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap. A források 5 nagy szakpolitikai célkitűzés mentén kerülnének elosztásra:

  • Intelligens Európa
  • Zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa
  • Jobban összekapcsolt Európa
  • Szociális Európa
  • A polgárokhoz közelebb álló Európa

A társadalmi egyeztetés során a MOSZ számos alkalommal juttatta el javaslatait az illetékes hivatalnak. Ezek némelyike ugyan beépítésre is került a dokumentumba, de az eredmények a konkrét programok során válnak majd kézzelfoghatóvá. Ami biztos, hogy a különböző programok átjárható-ságára vonatkozó javaslataink nem kerül-tek beépítésre. Ezzel kapcsolatban fontos változás ugyanakkor, hogy bár a különböző program lehatárolások nagymértékben kö-vetik a múltban alkalmazott lehatároláso-kat, az élelmiszeripar státuszát megvál-toztatták. 2020-tól a GINOP Plusz hagyo-mányos vállalkozásfejlesztési támogatásai közül az élelmiszeripari vállalkozásokat lényegében kizárják, és 2021-2022-ben a VP-ből, 2023-2027-ben pedig a KAP Stratégia Terv (új VP) kertében juthatnak majd fejlesztési forráshoz (kivételt a K+F és az Európai Szociális Alap terhére nyújtott támogatások jelentenek).

A Megállapodás végleges verziója elérhető a palyazat.gov.hu oldalon, melyet a Bizott-ság várhatóan ez év végéig fog jóvá hagy-ni.  Ugyanakkor a költségvetés előfinanszírozá-sával számos pályázat benyújtására addig is lesz lehetőség.

Készítette:      Csizmadia Máté

 

#agrárfoglalkoztatás #agrárhr #csizmadiamáté #munkaügyitanácsadás #agrármunkaadók #munkapszichológia #hr #foglalkoztatás