Könnyítések az EMVA jogcímeknél

A COVID-19  veszélyhelyzetre tekintettel az elmúlt hetekben Nagy Tamás a MOSZ elnöke számos javaslattal fordult dr. Nagy István miniszterhez. A Vidékfejlesztési Program végrehajtásával, a megvalósítás és a fenntartás kockázataival kapcsolatos felvetéseinkre rendkívül gyorsan intézkedések születtek. 

 

Az intézkedésekről tájékoztató jelent meg a kormány honlapján, a legfontosabb intézkedést:

 - három hónappal automatikusan meghosszabbodik a támogatott projektek megvalósításának határideje, ezzel együtt a záró elszámolás benyújtásának határideje is;

 - három hónappal automatikusan meghosszabbodik a projektek mérföldköveinek határideje;

 - a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult;

 - a kedvezményezett közreműködését igénylő helyszíni vizsgálatokra nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni vizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolják (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet).

A tájékoztató az alábbi linkről tölthető le: 

https://www.kormany.hu/download/9/ea/c1000/kedvezme%CC%81nyezetti%20tajekoztato%20veszelyhelyzet0403EMVA.doc#!DocumentBrowse

Az intézkedések április 3.-ától hatályosak. A tájékoztató és könnyítéssel érintett jogcímek listája letölthető innen: (beszúrása a csatolt fájloknak)

Vári Attila

szaktanácsadó

 

TÁJÉKOZTATÓ

A VESZÉLYHELYZET MIATT BEKÖVETKEZŐ HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN HOZOTT FEJLESZTÉSPOLTIKAI INTÉZKEDÉSEKRŐL AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSI TÍPUSÚ PROJEKTEK KAPCSÁN

 

Tisztelt Támogatást Igénylő és Kedvezményezett!

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések/támogatói okiratok (a továbbiakban: támogatási szerződés) módosítása és az ügyintézés menetét. Ezzel az intézkedéscsomaggal összhangban, de az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználására vonatkozó speciális előírásokra figyelemmel kerül kiadásra az Agrárminisztérium, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Magyar Államkincstár, mint Kifizető Ügynökség jelen tájékoztatója.

Az alábbi intézkedések 2020. április 3. napjától hatályosak és jelen tájékoztató 1. mellékletében megjelölt intézkedések vonatozásában alkalmazandóak.

Az intézkedések azon rendelkezések kapcsán tartalmaznak könnyítéseket, amelyeket az uniós jogszabályok nem szabályoznak. Várható, hogy az Európai Unió szervei által hozott lépéseket követően további könnyítő szabályok bevezetésére is sor kerülhet.

Határidők teljesítésének átmeneti szabályai

 

 • három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a támogatott projektek megvalósításának határidejét, ezzel együtt a záró elszámolás benyújtásának határidejét
 • három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a projekt mérföldköveinek határidejét
 • a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőt állapítja meg az Irányító Hatóság és a Kifizető Ügynökség
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésére nyitva álló határidőt a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőben állapítja meg az Irányító Hatóság
 • a kedvezményezett közreműködését igénylő helyszíni vizsgálatokra nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni vizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolni szükséges (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet)
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt végezhető egyszerűsített előzetes helyszíni szemle és egyszerűsített helyszíni szemle a járványügyi előírások betartásával
 • jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz kötött cselekmények (pl.: építési engedély az első kifizetési igényléshez, használatbavételi engedély, gépjárművezetői engedély a záró elszámoláshoz), illetve a felhívásokban előírt további üzemelést és üzemeltethetőséget igazoló dokumentumok (pl. hálózathasználati szerződés, szálláshely minősítést igazoló dokumentum) esetén elegendő az eljárás megindításának igazolása, nem kell a jogerős engedély az érintett támogatási folyamat végrehajtásához (pl.: kifizetéshez). Természetesen ezeket a dokumentumokat a veszélyhelyzet megszűnését követően be kell nyújtani.
 • azon esetekben, ahol a veszélyhelyzet meghirdetése előtt lejárt határidő volt (pl. hiánypótlás nem került benyújtásra) nem alkalmazzuk a rendkívüli, veszélyhelyzet időszakára vonatkozó szabályokat.

Támogatási szerződés módosításának és teljesítésnek átmeneti szabályai

 

Nem kerül sor automatikusan a módosítások, bejelentések elfogadására, szükséges a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ok-okozati viszony megléte és annak alátámasztása, vis maior bejelentés keretében, de a módosítások indokolt esetben az alábbi könnyítésekkel valósulhatnak meg a veszélyhelyzet idején,

 • a biztosítékcsere vagy annak elmaradása esetén az elállás, mint szankciót csak a legszükségesebb esetben kerül alkalmazásra
 • ha a kedvezményezetti mulasztások igazolható módon a veszélyhelyzet következményei, amelyet a kedvezményezett vis maior bejelentésben alátámaszt, akkor a kedvezményezettre hátrányos jogkövetkezményt (pl.: elállást) nem indokolt érvényesíteni
 • ha az átalakulás vagy a projekt átruházásának indoka a veszélyhelyzet kihirdetése és az ezzel okozott hátrányos következmények enyhítése, akkor az összes releváns körülmény mérlegelése alapján indokolt, hogy a változtatást az Irányító Hatóság támogassa.


Indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályai

 

 • a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult

 

Pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változása

 

 • a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a számlarészletező, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, Kifizető Ügynökség bármikor bekérheti azokat
 • ha egy rendezvény, workshop, stb. a koronavírus veszélyhelyzeti intézkedéseivel közvetlen összefüggésben elmarad, azt vis maior esetnek kell minősíteni, amennyiben a költségeket nem fedezi biztosítás vagy nem lehet visszafizettetni más módon
 • a Kifizető Ügynökség veszélyhelyzet ideje alatt új követelések végrehajtást nem indítja el, adók módjára történő behajtását nem kezdeményezi, a folyamatban lévő követelések végrehajtását felfüggeszti.

Személyes, postai ügyintézés

 

 • a Vidékfejlesztési Program esetében az ügyfélkapu használata fennmarad

Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Az Irányító Hatóság, valamint a Kifizető Ügynökség automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve, ha a kedvezményezett ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést, vagy a benyújtott elszámolásokból az nem következik.

Budapest, 2020. április 3.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Feldman Zsolt

mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért

felelős államtitkár

 

 

1. Melléklet

Felhívás azonosítója

Felhívás megnevezése

VP2-4.1.1.1-16

Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.2-16

Baromfitartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.3-16

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.4-16

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.5-16

Sertéstartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.2-16

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése,

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

lehetőségével

VP2-4.1.3.2-16

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

VP2-4.1.3.5-16

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

VP2-4.1.3.6-17

Borszőlőültetvény telepítés támogatása

VP2-4.1.4-16

  Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP3-4.2.1-4.2.2-18

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

VP3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

VP3-4.2.2-16

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

VP3-5.1.1.1-16

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

VP3-5.1.1.2-17

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

VP3-16.1.1.-4.1.5.-

4.2.1.-8.1.1.-8.2.1.-

8.3.1.-8.5.1.-8.5.2-

8.6.1.-17

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

VP3-16.4.1-17

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

VP4-4.4.2.1-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

VP4-8.5.2-17

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

VP4-16.5.1-17

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttműködései

VP5-4.1.1.6-15

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - Trágyatárolók építése

VP5-4.1.3.4-16

Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése

VP5-4.1.6-4.2.3-17

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

VP5-8.6.1-17

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

VP6-6.4.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

VP6-7.2.1.4-17

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

VP6-16.9.1-17

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

VP6-19.2.1-16

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

VP6-19.3.1-17

LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

 VP2-4.1.1.7-20

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

VP3-4.2.1-4.2.2-19

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén