A Kormány 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (25) bekezdésében meghatározott szerződések – az Evt. 113. § (25a) bekezdésében meghatározott időponttól eltérően – a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt hatályban maradnak. (2) Az  Evt. 52.  § (3)  bekezdésében meghatározott, az  újulat károsodása eredményeképpen bekövetkező eredménycsökkenés pótlására vonatkozó kötelezettség a veszélyhelyzet megszűnését követő év április 15. napjáig teljesíthető.

2. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támtv.) hatálya alá tartozó eljárásokban benyújtandó irat papíralapú vagy elektronikus másolatban is benyújtható. Ebben az  esetben a  benyújtónak nyilatkoznia kell arról, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. (2) A Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban az irat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez az általa rendszeresített elektronikus felületen keresztül is benyújtható. (3) A Támtv. hatálya alá tartozó eljárásokban a meghatalmazás, valamint az azzal kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül is benyújtható a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített elektronikus űrlapon. A meghatalmazott általi benyújtás esetében – az ellenkező bizonyításáig – vélelmezni kell a meghatalmazás szabályszerűségét. (4) A  Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: NAK) által vagy annak munkavállalója által e  minőségére tekintettel agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben az ügyfelek részére technikai közreműködőként történő segítségnyújtásra kötött meghatalmazás alapján a NAK bármely munkavállalója eljárhat. Az eljáró személyről a NAK a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet értesíti. A meghatalmazás alapján az eljáró személy jogosult a meghatalmazó ügyfél kezdeményezésére, de személyes jelenléte nélkül a  támogatási kérelem benyújtására. A  NAK a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelemnek ügyfélkapun keresztül való benyújtásáért felelős, felelőssége nem terjed ki a benyújtott kérelem tartalmi megfelelőségére. (5) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet, továbbá a  tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet szerinti kifizetési kérelmeket és mellékleteit az ügyfél kezdeményezésére a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének munkavállalója is benyújthatja a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére elektronikusan az erre kialakított adatkapcsolaton keresztül. (6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak egyes eljárásokban történő alkalmazásának részletszabályairól a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv közleményt ad ki.

3. §  A hatályos igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági őstermelő esetében az értékesítési betétlap akkor is az adóév első napjától hatályos, ha a betétlapot az őstermelő – a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontjától eltérően – az adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi.

4. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B.  § (8) és (9)  bekezdésétől eltérően a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét és az első részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

5. §  2020. december 31-ig a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvénytől (a továbbiakban: Efotv.) eltérően az Efotv. 1. § (4) bekezdésében és 2. § 1. pontjában meghatározott éves időtartam legfeljebb száznyolcvan nap, valamint az  Efotv. 2.  § 3.  pont b)  alpontjában meghatározott havi időtartam legfeljebb húsz naptári nap.

6. §  A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek – a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint – árverés útján történő értékesítésére a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor azzal, hogy a  vonatkozó határidők a  veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek.

7. §  A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 6. § (2) bekezdés e) pontjától, valamint 47. § (2) bekezdésétől eltérően a hegyközségi járulék mértékét az elnök javaslata alapján a választmány határozza meg.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §  A Kormány e  rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

10. §  E rendelet 2. §-át a rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor

s. k., 

miniszterelnök