Levél Dr. Nagy István miniszter úr részére a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet rendezése érdekében

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége áttekintette a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetet. Meggyőződésünk: az ország érdeke, hogy a mezőgazdasági termelés minden körülmények között fennmaradjon, a lehető legkisebb törést szenvedje el.

 

Dr. Nagy István úr

agrárminiszter

Agrárminisztérium

Tisztelt Miniszter Úr!

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége áttekintette a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetet. Meggyőződésünk: az ország érdeke, hogy a mezőgazdasági termelés minden körülmények között fennmaradjon, a lehető legkisebb törést szenvedje el. Elöljáróban biztosítani szeretném Miniszter urat, hogy tagszervezeteink mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az állatállományt megóvják, a mezőgazdasági munkákat időben és szakszerűen elvégezzék.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a koronavírus elleni védekezés során a munkavállalók, a vidéki lakosság életének megóvása a legfontosabb. Mindezekre tekintettel szeretnénk javaslatokat tenni a járványvédelem és a mezőgazdasági termelés fenntartásának összehangolására, valamint az óhatatlanul bekövetkező gazdasági visszaesés következményeinek enyhítésére.

Javaslatainkat – a teljesség igénye nélkül – a fenti megosztásban jelen levelem 1-es, illetve 2-es számú melléklete tartalmazza.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az agrárpolitika egyes intézkedései kapcsán voltak, vannak és úgy gondolom lesznek is vitáink. Meggyőződésem, hogy ebben a helyzetben ezeket most félre kell tennünk. Ezért javaslatainkat kizárólag az ágazat érdekeinek figyelembe vételével állítottuk össze.

Az is nyilvánvaló, hogy ez a helyzet a költségvetés mozgásterét is szűkíti. Erre tekintettel javaslatainkat úgy állítottuk össze, hogy a beavatkozások jelentős része az Európai Uniós források hatékony felhasználásával valósuljon meg.

Tisztelt Miniszter Úr!

Alapvető törekvésünk, hogy a mezőgazdasági termelés fenntartása mellett a lehető legnagyobb mértékben őrizzük meg a munkahelyeket, segítsük a falu közösségét. Erre való tekintettel tagjainkat tájékoztatjuk kezdeményezéseinkről, és egyidejűleg felkérjük őket arra, hogy mindent tegyenek meg dolgozóik egészségének megóvása érdekében. Tartsák fenn a jelenlegi foglalkoztatottsági szintjüket, megfelelő érzékenységgel és megértéssel kezeljék az egyéni élethelyzetekből adódó problémákat. Azt is kérjük tagjainktól, hogy az eddig tanúsított társadalmi felelősségvállalásuk keretében lehetőségükhöz képest nyújtsanak segítséget lakóhelyük közösségeinek, segítsék a veszélyhelyzet miatt a falvakban előállott problémák megoldását.

Amennyiben Miniszter Úr úgy ítéli meg, hogy segíteni tudunk e nem könnyű helyzet kezelésében, kérem, mérlegelje javaslatainkat. Egyidejűleg felajánlom minden Ön által fontosnak ítélt kérdésben együttműködésünket.

Budapest, 2020. március 18.

                                               Tisztelettel:

                                                                            Nagy Tamás

 

 1. számú melléklet

 

 

A mezőgazdasági üzemek folyamatos működéséhez szükséges, azonnali beavatkozást igénylő ügyek

 

 

 1. Logisztikai - elsősorban szállítási - problémák miatt több termékkör pl. tej, pecsenyebárány, bor, szója, melasz esetén már most szállítási, illetve beszerzési nehézségek léptek fel. Leálltak a gabonakiszállítások, sok termelő jelentős – részben vagy teljes egészében már eladott, de a helyszínen tárolt – készlettel rendelkezik. Amennyiben az áruforgalom huzamosabb időre megbénul, raktározási nehézségek léphetnek fel az új termés betakarításakor. Az állattenyésztők nem tudnak szóját vásárolni (van olyan szállító, amely már árat sem ad meg a szójára) és a már leadott megrendelések teljesítése is bizonytalan. A jellemzően olasz piacra - húsvéti időszakra - nevelt bárányok kiszállítása akadozik, a karantén intézkedés bevezetésével teljesen leállhat.

Rövid időn belül nehézségbe ütközhet a növényvédőszerek, műtrágyák, premixek, vetőmagvak beszerzése is. Az áruszállítás megbénulása beláthatatlan következményekkel járna.

Javaslat: soron kívül tegyék egyértelművé azt a jogi szabályozást, hogy az élelmiszerek, mezőgazdasági termékek, mezőgazdasági tevékenységhez szükség nélkülözhetetlen input anyagok szállítását végző gépjárművezetők (megfelelő óvintézkedések mellett) mentesülnek a karantén alól.

 1. A mezőgazdasági termelés nem állhat le, nem lehet szüneteltetni, vagy elhalasztani az aktuális munkafolyamatokat. A termeléshez szükséges munkaerő biztosítása komoly kihívások (gyerekfelügyelet miatti távollét, hatósági karantén stb.) elé állítja a munkaszervezést.

 

Javaslat: a mezőgazdasági munkáltatók kapjanak részleges felmentést a Munka Törvénykönyve (Mt.) 97. § (4) és (5) bekezdése aló. Kerüljön felfüggesztésre a munkaidő beosztás írásbeli előzetes közlésének kötelezettsége, valamint tegyék lehetővé, hogy a munkaidő beosztás a munkavégzés napján is módosítható legyen. A munkáltatók kapjanak részleges felmentést az Mt. 104. § (4) bekezdés alól, így az osztott munkaidőben, megszakítás nélküli, többműszakos, illetve idényjellegű tevékenység esetében a napi pihenőidő minimális, 8 órás tartama korlát nélkül alkalmazható legyen a krízis ideje alatt és hatósági bejelentéssel egyidejűleg ügyelet, illetve készenlét a ledolgozott munkaidőre való tekintett nélkül, az egészséges munkavégzés körülményeinek biztosításával egyedileg és egyéb korlátok nélkül elrendelhető legyen.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében létesített alkalmi munkaviszonyhoz kapcsolódó korlátok, mint például a létszámkorlát, a legfeljebb öt egymást követő naptári napi, és az egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napi időkorlát kerüljenek feloldásra. Mind az idényjellegű, mind az alkalmi jellegű munkaviszony esetén kerüljön eltörlése az évenkénti időkorlát is 2020-ra.

 

A munkavállalói távollét jogi státuszának rendezése érdekében a kormányzat mielőbb adjon ki a távollét ügyeit megnyugtatóan rendező állásfoglalást. 

 

 

 1. A termelők likviditásának biztosítása jelen helyzetben alapvető fontosságú. Ennek érdekében banki intézkedésekre és a termelői támogatások azonnali kifizetésre is szükség van. Az egységes kérelemben igényelt terület és állatalapú támogatásaihoz több termelő a mai napig nem jutott hozzá. Ez különösen a vis maior-ral és változásvezetési kérelmekkel érintett termelők esetén tipikus.

Javaslat: gyors intézkedéssel a területalapú támogatások (SAPS, zöldítés, AKG, ÖKO, Natura 2000 stb.) legalább a nem vitatott mértékig azonnal kerüljenek kifizetésre. Ugyanígy az állatalapú támogatások – termeléshez kötött, VP-s állatjóléti – kifizetése is haladéktalanul történjen meg. Fel kell gyorsítani VP-s beruházási támogatások kifizetési kérelmeinek elbírálását és kifizetését is.

 

Az NHP-ra – az MNB javaslatának megfelelően – azonnali hatállyal törlesztési moratórium kerüljön meghirdetésre.

 1. Magyarországról a termelők és feldolgozók is nagy mennyiségben szállítanak nyers, illetve feldolgozott tejet Olaszországba. Ezek a szállítások akadoznak, a közeljövőben akár le is állhatnak. E miatt a termelők elveszítik az értékesítési csatornájukat, belpiaci értékesítési lehetőséget kell keresniük. Ez nyomást helyez a hazai tejpiacra, ami a termelői árak jelentős csökkenését okozhatja.

Javaslat: a minisztérium - élve az új jogi lehetőségeivel – szervezze meg a belpiacon ragadt tej átvételét, a  hazai piacra kerülő plusz tejmennyiség tartós termékké történő feldolgozásához nyújtson támogatást a tejfeldolgozók számára. 

 

 

 1. A kialakult helyzet kapcsán várhatóan egyre gyakoribbá válnak azok az esetek, amikor a szállítók nem tudják teljesíteni az előre kifizetett megrendeléseket. A termelőknek az előre kifizetett vételár vonatkozásában ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik.

Javaslat: ha vis maior-ra való hivatkozással nem kerül sor a teljesítésre, kerüljön felfüggesztésre az ÁFA fizetési kötelezettség.

 

 1. Közeleg a mérlegmegállapító közgyűlések (taggyűlések) időpontja, amelyre a vonatkozó jogszabályok alapján valamennyi tagot (részvényest) meg kell hívni. A korona vírus miatt kialakult helyzetre tekintettel ezeket a gyűléseket össze sem lehet hívni. Ez azt eredményezi, hogy a vállalkozások nem tudnak eleget tenni azon törvényi kötelezettségüknek, hogy a mérleget a legfőbb szerv hagyja jóvá.

Javaslat: a mérlegeket jóváhagyás nélkül is be lehessen nyújtani, a jóváhagyásra a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napos határidő kerüljön előírásra. (Az e miatt felmerülő esetleges módosításokra adójogi következmények nélkül kerülhessen sor.)

 1. A munkaszervezés változása és az állategészségügyi problémák miatt indokolt a mezőgazdaságban/állattenyésztő telepeken a munkahelyi étkeztetés kedvezményes feltételeinek újbóli megteremtése.

 

Javaslat: meg kell teremteni a munkahelyi étkeztetés adómenteségét, első, gyors lépésként - miniszteri intézkedéssel, járványvédelmi okokra való hivatkozással - legalább az állattartó telepeken dolgozó munkavállalók számára biztosított munkahelyi étkeztetés adómentességét kell biztosítani.

 1. Egy esetleges lakhelyelhagyási tilalom bevezetése korlátozhatja a mezőgazdasági munkák időben történő elvégzését. Ez helyrehozhatatlan károkhoz vezethet.

Javaslat: lakhelyelhagyási tilalom elrendelése esetén egyidejűleg biztosítani kell a mezőgazdasági gépek mozgatásához, a termelésirányításhoz, az állattartó telepek működtetéséhez szükséges mentességek megadását.

 1. A bevezetett korlátozó intézkedések miatt a normál üzem fenntartásához kevesebb munkaerő áll rendelkezésre - a számuk a jövőben még tovább csökkenhet -, így a megnövekedett adminisztrációs tevékenység végrehajtására kisebb erőforrás áll rendelkezésre.

Javaslat: a terhek csökkentése érdekében indokoltnak tarjuk többek között az online számlázás bevezetésének elhalasztását, az energetikai szakreferens alkalmazására vonatkozó kötelem eltörlését, az adóbevallások határidejének felülvizsgálatát.

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

A mezőgazdasági teljesítmény visszaesésének mérséklésére vonatkozó javaslatok

 

 

 1. Beruházás ösztönzés

 

Annak érdekében, hogy a más nemzetgazdasági ágakban elkerülhetetlennek látszó visszaesés a mezőgazdaságot minél kisebb mértékben sújtsa, beruházás ösztönző intézkedések bevezetésre van szükség. Ennek részeként:

 • meg kell becsülni a vidékfejlesztési program visszamaradó forrásait, ennek terhére soron kívül nemzeti kockázatvállalás mellett beruházási támogatásokat kell meghirdetni. A gyors és hatékony forrásfelhasználás érdekében a 80-20%-os szabályt fel kell függeszteni, az 5 éves foglalkoztatási kötelezettség alól felmentést kell adni a pályázóknak.
 • a VP jogcímeihez kapcsolódó fellebbezések, jogorvoslatok elbírálását fel kell gyorsítani.
 • a bizottsági tervezet tükrében azonnal el kell kezdeni a 2021-es átmeneti év szabályaira vonatkozó hazai egyeztetést. Akár nemzeti kockázatvállalás mellett is, a VP keretében várhatóan rendelkezésre álló 416 millió eurós keretösszeg felhasználásáról dönteni kell. Meg kell kezdeni a pályázatok kidolgozását, különös tekintettel a fejlesztési jogcímekre, valamint a lejáró intézkedésekre (AKG, Öko). (A 80-20%-os szabályt és az 5 éves foglalkoztatási kötelezettséget ez esetben is fel kell függeszteni.) Ezzel elkerülhető lenne a beruházási színvonal drasztikus visszaesése.
 • kezdeményezni kell a Bizottságnál, hogy a 2020. évi uniós támogatásokra emelt összegű előleg (legalább 80%) legyen fizethető.

 

 • a kialakult helyzetre való tekintettel el kell érni a Bizottságnál, hogy 2021-ben mindenképp legyen lehetőség az átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) folyósítására.

 

 

 1. Munkahelyek megtartása

 

A mezőgazdaságban foglalkoztatott munkavállalók megőrzése alapvető fontosságú, ennek érdekében:

 • a jelenleg működő foglalkoztatási támogatási konstrukciókat (bértámogatás, bérköltség támogatás, munkahelymegőrző támogatás, munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása, munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás-támogatása) ki kell terjeszteni az agrárgazdaságra is. Ennek érdekében kezdeményezni kell ezen jogcímek notifikációját az Európai Bizottságnál.
 • javasoljuk kiterjeszteni a 2019-ben elindult munkásszálló építési programot a mezőgazdasági vállalkozásokra is, mivel ezzel enyhíthetőek lennének a vidéki munkaerő helyben tartását nehezítő lakhatási problémák.
 1. Kiszámíthatóság, termelői bizalom erősítése, jövedelembiztonság megteremtése

 

A termelőknek ezen bizonytalan időszakban - amit a koronavírus hatásai mellett egyéb tényezők is (pl. ASP) növelnek - szükségük van néhány olyan intézkedésre, illetve kinyilatkoztatásra, ami a jövőbeli tevékenységük fenntartásához, ezen időszak átvészeléséhez segítséget ad. Ezért:

 • minél hamarabb társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani a jövedelemstabilizálási eszköz bevezetéséről készült tervezetet, meg kell teremteni a feltételeit, hogy 2021-től elinduljon ez a kockázatkezelési eszköz.
 • át kell tekinteni a szerződéses kapcsolatok hazai rendszerét, a termelői kiszolgáltatottság csökkentése érdekében erősíteni kell a termelők pozícióját (pl. fizetési határidők), ösztönözni kell az összefogást.
 • az ágazat teljesítményének meghatározó hányadát előállító termelői kört tart bizonytalanságban a capping várható új uniós szabályozása. Ezt a bizonytalanságot oldhatná és a munkahelyek megőrzését segítené elő, ha kinyilatkoztatásra kerülne a kormányzat részéről az unió által engedett maximális mértékű munkabér kompenzáció alkalmazása. Erre a beruházások felpörgetéséhez feltétlenül szükséges, kiszámíthatóbb jövőkép megteremtése miatt is szükség lenne.
 • a szállítási problémák, valamint az olajár csökkenés következtében a növényi termékek ára zuhan, miközben logisztikai problémák miatt az inputanyagok egy részének az ára meredeken emelkedik. Ez kettős prés alá helyezi a termelőket. Az input és fehérjetakarmány árak alakulását szoros monitoringozás alá kell vonni, indokolt esetben, átmenetileg, hatósági maximált árat kell bevezetni. A spekulatív ármozgások visszaszorítása érdekében ezen opció alkalmazásának lehetőségét meg kell ismertetni a nyilvánossággal.
 • a földforgalmi törvény a földek használata kapcsán személyes megjelenést igénylő hatósági előírást is tartalmaz. Ez, tekintettel a bevezetett korlátozásokra és ajánlásokra, sok esetben kivitelezhetetlen. Annak érdekében, hogy a földhasználatban ne következzen be törés, az idei évben lejáró földbérletek (amennyiben még nincs új bérlő, vagy a tulajdonos nem önmaga kívánja használni) automatikusan hosszabbodjanak meg ez év végéig.